Przejdź do komentarzy

Strategiczne wyzwania dla regionu

- Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, trzeba skrupulatnie podejść do aktualizacji strategii rozwoju województwa. Proszę o poważne zaangażowanie się w tę aktualizację. Jesteśmy małym województwem i możemy być pilotażowym przykładem w wielu dziedzinach. Ale potrzebujemy do tego burzy mózgów. To ma być dokument do realizacji, a nie na półkę – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Przypomnijmy, że aktualizacja strategii wynika głównie z kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 i następującej po niej kolejnej siedmioletniej perspektywy, sięgającej roku 2027. To właśnie zapisy strategii są podstawą wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Z drugiej strony zapisy strategii muszą być spójne (komplementarne) z wytycznymi i dyrektywami Unii Europejskiej, jako płatnika. Te wytyczne wychodzą naprzeciw zmieniającej się sytuacji społecznej, gospodarczej i klimatycznej w krajach członkowskich.

Mówiła o tym marszałek Elżbieta Anna Polak: - W nowej perspektywie mamy pięć priorytetów: region bardziej inteligentny, region przyjazny środowisku, region silny społecznie, region, który łączy i region bliżej obywatela. W naszej strategii będziemy wpisywać się w takie właśnie dyrektywy i pod każdym z tych priorytetów wiemy czego nie udało się zrobić do tej pory. W nowej perspektywie będą o wiele większe możliwości w zakresie polityki społecznej. W ramach EFS będziemy mieli 45 proc. całej alokacji. A 65 proc. całej alokacji będzie przeznaczone na dwa pierwsze priorytety, czyli region bardziej inteligentny i region przyjazny środowisku – stwierdziła marszałek.

Marszałek przypomniała, że jeśli chodzi o innowacyjność regionów, to rankingi lokują woj. lubuskie bardzo nisko. – Jesteśmy pod tym względem w ogonie i być może nasze parki naukowo-technologiczne niewłaściwie raportują, być może ta statystyka jest gdzieś ukryta w innych parametrach – zauważyła marszałek. – Byłoby to zrozumiałe w poprzedniej perspektywie, kiedy nie mieliśmy instytutów naukowych i parków technologicznych. Ale teraz to się zmieniło. Mamy parki naukowe w całym regionie, więc jeśli chodzi o możliwości wykonywania zadań, to sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Dlatego przy aktualizacji strategii powinniśmy na to szczególnie zwrócić uwagę. Co zmienić, by region rozwijał się w kierunku innowacyjności, bo to daje wyższe wynagrodzenia. Jestem przekonana, że nasze firmy lubuskie adaptują się do standardów europejskich, budują nowoczesne linie technologiczne, ponoszą nakłady na badania, ale ta statystyka gdzieś ucieka. Trzeba umieć uchwycić ten transfer nauki do biznesu. W projektach kluczowych trzeba postawić mocno na powołanie instytucji wspierającej firmy w przygotowywaniu patentów.

O pracach nad aktualizacją strategii mówiła wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Magdalena Balak-Hryńkiewicz. Podkreśliła, że w strategii trzeba zawrzeć tzw. obszary strategicznej interwencji (OSI), czyli takie obszary, które wymagają szczególnego (specjalnego) wsparcia w nowej perspektywie. Trzeba wyznaczyć tzw. OSI obligatoryjne (to obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze), które wynikają z krajowych dokumentów strategicznych oraz tzw. OSI fakultatywne (obszary, subregiony, miejskie obszary funkcjonalne, obszary przygraniczne, obszary poprzemysłowe, obszary zdegradowane), których wyznaczanie następuje na drodze regionalnych konsultacji i prac nad strategią.

Dyr. Balak-Hryńkiewicz poinformowała też, że podczas konsultacji nad aktualizacją strategii przedstawiono następujące propozycje OSI z poziomu województwa:

  • Miejskie obszary funkcjonalne miast wojewódzkich

  • Inne miasta wyznaczone na poziomie regionalnym

  • Obszary zagrożone trwałą marginalizacją na poziomie regionalnym, szczególnie na stykach powiatów

  • Lokalne partnerstwa

  • Obszary przygraniczne

  • Obszary o najwyższych walorach turystycznych i przyrodniczych

  • Obszary zagrożone powodziami

  • Korytarz drogi S3

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Roman Fedak zwrócił uwagę, że obecnie największym problemem regionu jest kryzys demograficzny. - Depopulacja postępuje w zastraszającym tempie. Potrzebujemy innowacyjnych, dynamicznych rozwiązań w zakresie aktywizacji ludności, kształcenia ustawicznego. Problemem jest migracja zarobkowa, której sprzyja przygraniczne położenie – dodał.
Na 16 września marszałek Elżbieta Anna Polak zwołała posiedzenie Rady Rozwoju Województwa, na której te sprawy będą w dalszym ciągu omawiane. Natomiast po opracowaniu projektu Strategii, w IV kwartale br. odbędą się szerokie konsultacje społeczne.