Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w RPO-L2020

Dokument

29.09.2020 r. ---------------------------------

Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych

Zarząd Województwa Lubuskiego 29 września 2020 r. przyjął zaktualizowaną  Strategię Inwestycyjną dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Zmiany w Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych wynikają z konieczności dostosowania jej zapisów do obecnej sytuacji epidemicznej w kraju i województwie lubuskim w 2020 r. spowodowanej epidemią choroby COVID-19.

Epidemia wirusa Sars-CoV-2 wywołuje negatywne skutki w obszarze funkcjonowania lubuskich MŚP, dlatego też konieczne są dalsze działania w celu wspierania przedsiębiorstw.

Zaktualizowana Strategia Inwestycyjna wprowadza możliwość realizacji dodatkowego celu płynnościowego w dystrybuowanych na terenie województwa lubuskiego pożyczek inwestycyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w ramach zarządzanych przez MFF środków, pośrednik finansowy może udzielać pożyczek, w ramach których część środków może zostać przeznaczona na cele obrotowe/płynnościowe.

Dodatkowo do przedmiotowej Strategii Inwestycyjnej wprowadzono założenia nowego produktu – Pożyczki płynnościowej. Realizowany jest on w ramach dodatkowych środków finansowych w wysokości ok. 8 mln PLN, których celem jest wsparcie MŚP  mających problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań, w tym z utrzymaniem bieżącej działalności. Środki finansowe na realizację tego wsparcia pochodzą ze spłat kapitału udzielonych pożyczek oraz należnych odsetek (spłaconych pożyczek, w części lub w całości).  W ramach przedmiotowego instrumentu finansowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Katalog wydatków obejmuje m.in. wynagrodzenia, zobowiązania publiczno-prawne, handlowe, wydatki obrotowe, bieżące raty.

----------------------------------------------------------------

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, wsparcie unijne w ramach programów operacyjnych, w tym regionalnych programów operacyjnych udzielane być powinno poprzez szersze pod względem tematycznym i wartościowym stosowanie interwencji o charakterze zwrotnym dzięki wykorzystaniu odpowiednich instrumentów finansowych (IF).
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego, które jest zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych.
Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków unijnych na RPO-L2020 wynosi 906,9 mln euro, w tym 651,8 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 255,1 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zaplanowano, iż wsparcie w ramach RPO-L2020 będzie udzielane zarówno w formie dotacji, jak i w formie instrumentów finansowych.


Strategia Inwestycyjna w powiązaniu z umową o finansowanie stanowi podstawę określającą ogólne kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO-L2020. Są one podstawowymi dokumentami określającymi zasady współpracy IZ RPO-L2020 z podmiotami wdrażającymi IF w województwie lubuskim.

 

 

Archiwum:
Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych 24.03.2020
Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych 30.07.2019
Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych 25.09.2018
Strategia Inwestycyjna dla istrumentów finansowych w RPO-L2020 z dn. 21.02.2017