Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w RPO-L2020

Dokument

24.03.2020 r. ---------------------------------

Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych

Zarząd Województwa Lubuskiego 24 marca 2020 r. przyjął zaktualizowaną  Strategię Inwestycyjną dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Aktualizacja spowodowana jest zmianami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020, które zostały zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 marca 2020 r.

W Strategii dokonano również zmian w zakresie projektu pt. Wsparcie Efektywności energetycznej przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym – Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna RPO-L2020, z którego realizacji Instytucja Zarządzająca RPO – L2020 rezygnuje.

Decyzja została podjęta z uwagi na fakt, iż dotychczas prowadzone działania związane z wyborem Pośredników Finansowych w celu realizacji pożyczek w ww. obszarze, nie przyniosły oczekiwanych efektów (postępowania przetargowe na wyłonienie Pośredników Finansowych kończyły się unieważnieniem). Mając to na uwadze, w Strategii inwestycyjnej został wprowadzony stosowny zapis, informujący o rezygnacji z realizacji ww. projektu.

----------------------------------------------------------------

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, wsparcie unijne w ramach programów operacyjnych, w tym regionalnych programów operacyjnych udzielane być powinno poprzez szersze pod względem tematycznym i wartościowym stosowanie interwencji o charakterze zwrotnym dzięki wykorzystaniu odpowiednich instrumentów finansowych (IF) 2.
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego, które jest zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych.
Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków unijnych na RPO-L2020 wynosi 906,9 mln euro, w tym 651,8 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 255,1 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zaplanowano, iż wsparcie w ramach RPO-L2020 będzie udzielane zarówno w formie dotacji, jak i w formie instrumentów finansowych.


Strategia Inwestycyjna w powiązaniu z umową o finansowanie stanowi podstawę określającą ogólne kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO-L2020. Są one podstawowymi dokumentami określającymi zasady współpracy IZ RPO-L2020 z podmiotami wdrażającymi IF w województwie lubuskim.

 

 

Archiwum:
Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych 30.07.2019
Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych 25.09.2018
Strategia Inwestycyjna dla istrumentów finansowych w RPO-L2020 z dn. 21.02.2017