Przejdź do komentarzy

Spotkanie robocze instytucji zarządzających programami regionalnymi województwa lubuskiego i Brandenburgii

obrazek

22 marca 2022 r. odbyło się spotkanie robocze instytucji zarządzających programami regionalnymi po stronie województwa lubuskiego oraz Brandenburgii (w czerwcu 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie z instytucją zarządzającą EFRR w Brandenburgii, natomiast w lipcu 2021 r. odbyło się podobne spotkanie z instytucją zarządzającą EFS+ (z udziałem przedstawicieli Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”).

Region lubuski reprezentowała na spotkaniu Dyrektor Departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym Pani Sylwia Pędzińska. Ponadto w spotkaniu udział wzięli Pani Małgorzata Mizera-Wołowicz, Zastępca Dyrektora z tego samego departamentu, Dyrektor Pani Joanna Ejsmont oraz Zastępca Dyrektora Pan Adam Misiaszek z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Zastępca Dyrektora Pani Agata Wdowiak z Departamentu Programów Regionalnych, Pan Bartłomiej Kobiernik z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Pan Radosław Brodzik.

Spotkanie dotyczyło realizacji projektów o charakterze międzynarodowym i transgranicznym w przygotowywanych obecnie programach regionalnych na lata 2021-2027.

Podczas spotkania obie strony przedstawiły aktualny stan przygotowania dokumentów programowych oraz swoje podejście do realizacji projektów z komponentem transgranicznym.

Ujęcie transgranicznego położenia regionu w dokumencie jest ważnym elementem programowania, stąd we wszystkich celach szczegółowych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 nie wyklucza się realizacji projektów wykraczających poza obszar geograficzny województwa, natomiast w wybranych celach szczegółowych aspekt ten został uszczegółowiony.

W ramach trwających prac nad programem regionalnym temat ujęcia transgranicznego położenia regionu w dokumencie jest omawiany przez właściwe komórki UMWL.

Dlatego też już w październiku 2021 r. zostały wprowadzone zapisy dot. szczególnych możliwości realizacji projektów o charakterze transgranicznym w celach Europejskiego Funduszu Społecznego +:

  • Cel Szczegółowy (d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia – rynek pracy – współpraca przedsiębiorstw.
  • Cel Szczegółowy (f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – edukacja dzieci i młodzieży (w tym zawodowa).
  • Cel Szczegółowy (k) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
    skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – usługi społeczne, wsparcie seniorów.

Natomiast na początku 2022 r. program dla lubuskiego został uzupełniony o interwencję Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

Cel polityki 1, Priorytet 1, Nowoczesna gospodarka:

  • Cel Szczegółowy (i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, szczególnie w zakresie rozwoju publicznej infrastruktury organizacji badawczych, wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi (projekty kompleksowe, w tym infrastruktura B+R, prace B+R, uzyskanie i ochrona własności intelektualnej, komponent wdrożeniowy, kompetencje).
  • Cel Szczegółowy (iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, szczególnie w zakresie działań związanych z promocją gospodarki regionalnej, w tym wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji eksportu (wydarzenia gospodarcze inne niż realizowane na poziomie krajowym oraz inne niż Polskie Mosty Technologiczne).
  • Cel Szczegółowy (iv) Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości – działania na rzecz rozwoju lubuskich inteligentnych specjalizacji.

Cel polityki 2., Priorytet 2. Zielone Lubuskie

Cel Szczegółowy (iv) Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, szczególnie w obszarze rozwijania systemów ratownictwa (zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych) – projekty m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej.