Przejdź do komentarzy

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach RPO - Lubuskie 2020 (RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20)

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 29 października  2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
Termin spotkania: 10 listopada 2020 r., godz. 1000 – 1300
  
Agenda spotkania:
  1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
  2. Lokalny System Informatyczny – zagadnienia techniczne.
  3. Zasada równości szans i niedyskryminacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres efs@wup.zgora.pl do 9 listopada 2020 r., do godziny 14.00.

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID-19, spotkanie odbędzie się wyłącznie online.
15-20 minut przed spotkaniem zostanie przesłany do Państwa link aktywacyjny umożliwiający udział w spotkaniu. Spotkanie przeprowadzane będzie za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Udział w spotkaniu następuje poprzez otworzenie linku przesłanego przez organizatora pocztą elektroniczną. Mają Państwo trzy możliwości dołączenia się do spotkania online:
-  za pomocą przeglądarki Microsoft Edge,
-  poprzez pobranie aplikacji na komputer,
-  poprzez pobranie aplikacji na telefon.
Podajemy link do pobrania aplikacji:
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
Do prawidłowego działania aplikacji potrzebny jest mikrofon oraz kamera.
Użytkownik podłączając się do spotkania zobowiązany jest podać imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu, jaki reprezentuje.
W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu 10 listopada br., prosimy o kontakt pod nr. tel. 68 456 56 04. Zakładamy możliwość przeprowadzenia dodatkowego spotkania w dogodnym dla zainteresowanych  terminie,  o czym zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanym terminie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl.
 
Formularz zgłoszeniowy