Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z RPO Lubuskie 2020 w ramach podziałań 8.2.1 i 8.2.2 - Gorzów Wlkp.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach podziałań 8.2.1 i 8.2.2 dla dyrektorów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego. Podczas spotkania zaprezentujemy także działania samorządu dla młodzieży w ramach kampanii Młodzi On-Life.

Konkurs na Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych -projekty realizowane poza formułą ZIT.
Konkurs na Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych –ZIT Gorzów Wielkopolski.
Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ul. Łokietka 23

02.03.2017 - 02.03.2017