Przejdź do komentarzy

RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH – LUBUSKIE

Szanowni Państwo,

Od połowy listopada 2017 r. w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego funkcjonuje Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE).

Funkcję Rzecznika pełni Pan Sergiusz Łukasiewicz.

W związku z tym zapraszamy osoby i podmioty do kontaktowania się z Rzecznikiem w celu optymalizacji systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 .

Państwa propozycje, pomysły, uwagi mogą mieć wpływ na usprawnienie i większą efektywność  wydatkowania środków finansowych w ramach programu operacyjnego.

Prosimy zatem o przekazywanie własnych propozycji usprawnień, wskazywania ewentualnych utrudnień w zakresie realizacji projektów.

Do zadań Rzecznika Funduszy Europejskich należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień, ich analizowanie i udzielanie wyjaśnień,
 • przyjmowanie zgłoszeń o charakterze skarg i wniosków,
 • dokonywanie okresowych przeglądów procedur obowiązujących w ramach RPO – Lubuskie 2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
 • formułowanie propozycji usprawnień realizacji RPO – Lubuskie 2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
 • komunikowanie się z podmiotami wdrażającymi RPO – Lubuskie 2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wskazane zgłoszenia mogą dotyczyć np.:

 • przewlekłości i nieterminowości postępowań, procedur,
 • niejasności lub braku informacji,
 • problemów z naborem projektów,
 • problemów z oceną wniosków płatniczych,
 • kontroli projektów,
 • nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań,
 • niewłaściwej obsługi.

 

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, szczególnie wnioskodawcy lub beneficjenci.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
 2. listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 1. poprzez doręczenie do kancelarii urzędu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek), 7:30 - 15:30 (wtorek-piątek) lub do sekretariatu Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6 w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek), 7:30 - 15:30 (wtorek-piątek)
 2. elektronicznie na adres e-mail s.lukasiewicz@lubuskie.pl
 3. osobiście po uprzednim umówieniu telefonicznym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pokój 237 w godzinach 7.30-15.30 (czwartek)
  lub w
  Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, pokój 9 w godzinach 7.30-15.30 (poniedziałek - środa, piątek)
 4. telefonicznie pod numerem telefonu 095 7390 374, 504 828 369 oraz 068 45 65 423 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • dane do kontaktu (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail),
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

RFE udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi
i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi postępowań:

 • administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 • prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) (procedura odwoławcza);
 • o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764,
  z późn. zm.).

Ważne: Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postepowań.

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy:

 • wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl