Przejdź do komentarzy

Ruszyła pierwsza tura rozmów uzgodnieniowych z Komisją Europejską

Dzisiaj 6.07. odbyła się pierwsza tura rozmów uzgodnieniowych przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Komisja Europejską. Rozmowy odbywają się w formule on-line, a ich efektem ma być sprawne przeprowadzenie późniejszych negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Pierwsze spotkanie poświęcone było Celowi Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa, w ramach którego planowana alokacja wynosi ponad 150 milionów euro.

Podczas spotkania omawiane były m.in. propozycje zapisów dotyczących celu szczegółowego polityki związanego z przystosowaniem się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami (RSO2.4). Rozmowy dotyczyły takich kwestii jak: wsparcie jednostek straży pożarnej, działań edukacyjnych związanych ze zmianami klimatu, budowy kanalizacji deszczowych, instrumentów terytorialnych oraz wsparcia obszarów wiejskich, czy komplementarności działań z innymi programami.

Tematem dzisiejszego spotkania był zakres odnoszący się do celu szczegółowego - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej (RSO2.5).Były to m.in. kwestie realizacji inwestycji wodno - ściekowych na obszarach wiejskich, wsparcia indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków, modernizacji systemów uzdatniania oraz dystrybucji wody, oraz zagadnienia dotyczące realizacji przedsięwzięć ponadregionalnych i transgranicznych.

Podczas rozmów poruszona została też tematyka wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej (RSO2.6). W szczególności dotyczyła ona gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększenia stopnia recyklingu materiałów, punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych, wsparcia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – w tym działań edukacyjnych w tym zakresie oraz unieszkodliwiania odpadów t.j. azbest.

Uzgodnienia dotyczyły również zapisów programu związanych ze wzmacnianiem ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia (RSO2.7). Przedmiotem ustaleń były zapisy związane z ochrona siedlisk, wsparciem infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych oraz zastosowania Instrumentów terytorialnych i wsparcia dla obszarów wiejskich w tym zakresie.

Na przełomie lipca i sierpnia planowane są jeszcze inne spotkania z Komisja Europejską. Kolejne dotyczyć będą m.in. gospodarki, transportu i infrastruktury drogowej, rynku pracy i edukacji oraz zdrowia.