Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego nr RPLB. 01.04.01-IZ.00-08-K02/16.

Informujemy, iż w dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do dofinansowania kolejne 10 projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach III rundy konkursowej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 wynosiła 5 000 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), natomiast rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 500 000,00.

Zaplanowana w ramach konkursu alokacja środków była niewystarczająca na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Uchwałą ZWL z dnia 4 kwietnia 2017 r. do dofinansowania zostały wybrane tylko 2 projekt, które uzyskały największą liczbę punktów.

W związku z istnieniem wolnych środków w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP Uchwałą z dnia 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na konkurs RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 z 5 000 000,00 PLN do 8 400 000,00 PLN oraz o dofinansowaniu kolejnych 10 projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej. Zwiększenie alokacji nie wystarczyło na objecie dofinansowaniem, wszystkich projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach III  rundy konkursowej (1 projekt nie uzyskał dofinansowania).

Tym samym dofinansowanie 12 projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursowej konkursu RPLB.01.04.04-IZ.00-08-K02/16 wynosi 5 735 618,74 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 3 721 424,68 PLN.

Całkowita wartość wszystkich 31 projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzech rund konkursowych wynosi 13 563 736,79 PLN, w tym wartość dofinansowania 8 313 231,99 PLN

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.