Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego nr RPLB. 01.04.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach III rundy konkursowej.

W ramach dostępnej alokacji na III rundę konkursową pozostało do zakontraktowania 408 192,69 PLN. W związku z powyższym dofinansowanie otrzymały tylko dwa projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 379 610,00 PLN, które spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 28 582,69 PLN nie była wystarczająca, aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem Konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą rankingową w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskały projekty, które spełniają kryteria wyboru projektów
i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Zwiększenie alokacji na konkurs możliwe jest po rozstrzygnięciu konkursu.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego Konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP