Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 25.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

W związku z art. 46 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę, o której mowa w art. 44 ust 4. Jednocześnie, zgodnie z art. 46 ust. 4 ww. ustawy, po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów wybranych do dofinansowania. Przedmiotowa lista stanowi załącznik do niniejszego pisma.
W związku z tym pojawiła się prośba o opublikowanie załączonej listy projektów wybranych do dofinansowania oraz informacji o składzie Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.08.02.01-IZ.00-00-08-K01/17.

2. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.

 

Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane w przedmiotowym konkursie do dofinansowania, zadeklarowali osiągnięcie wskaźników produktu jak poniżej:

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa wskaźnika

K

M

O

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po

opuszczeniu programu

 

osoby

1327

1347

2674

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe

wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć

edukacyjnych

 

szt.

 

 

28

Liczba szkół i placówek systemu oświaty

wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć

edukacyjnych

 

szt.

 

 

28

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli

kompetencje po opuszczeniu programu

 

osoby

283

50

333

Liczba uczniów biorących udział w działaniach

ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i

kreatywnych

 

szt.

606

579

1185

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania

kompetencji kluczowych w programie

 

osoby

1363

1392

2755

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały

doposażone w programie

 

szt.

 

 

28

Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie

kompetencji cyfrowych

 

osoby

1498

1148

2646

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w

Programie

 

osoby

282

51

333

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

 

osoby

282

51

333

Liczba szkół i placówek systemu oświaty

wyposażonych w ramach programu w sprzęt

TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

 

szt.

 

 

28