Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K04/19

Szanowni Państwo,
W dniu 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K04/19 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Projekt który wpłynął na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

Skład KOP