Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o rozstrzygnięciu konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 2 500 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 250 000,00 PLN). W odpowiedzi na konkurs nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 wpłynął – w wersji papierowej i elektronicznej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosiła 73 633,80 PLN i nie przekroczyła alokacji środków przeznaczonych na konkurs.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach przedmiotowego konkursu został wycofany przez Wnioskodawcę na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Wobec powyższego, rozstrzygnięto konkurs nie przyznając dofinansowania jedynemu projektowi, który został złożony w ramach ww. konkursu.

Wniosek niewybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.