Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

W dniu 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o rozstrzygnięciu konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/18 - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

W odpowiedzi na konkurs nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/18 wpłynął – w wersji papierowej i elektronicznej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 4 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 450 000,00 PLN). Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosiła 4 036 631,36 PLN i nie przekroczyła alokacji środków przeznaczonych na konkurs.

Jednakże, wniosek o dofinansowanie został wycofany przez Wnioskodawcę na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Wobec powyższego, rozstrzyga się konkurs nie przyznając dofinansowania projektowi, który został złożony w ramach ww. konkursu.

Lista projektów