Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19

Informujemy, iż w dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach dostępnej alokacji tj. 2 500 000,00 PLN do dofinansowania wybrano dwa projekty o łącznej wartości dofinansowania 2 395 591,42 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wymaganą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP