Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP.

W ramach dostępnej alokacji tj. 1 800 000,00 PLN (kwota, która pozostaje po odjęciu od całej alokacji na konkurs kwoty zarezerwowanej na procedurę odwoławczą, czyli 2 000 000,00 - 200 000,00), dofinansowanie otrzymały 4 projekty o wartości dofinansowania 1 516 412,45 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały największą liczbę punktów.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą ocenionych projektów w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskały projekty, które spełniają kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.

W związku z powyższym, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, alokacja na konkurs została zwiększona z 2 000 000,00 PLN do 7 920 005,61 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 200 000,00 PLN, jak w Ogłoszeniu Konkursu). Umożliwiło to objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego Konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP