Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

8 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach dostępnej alokacji tj. 3 500 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 1 projekt o łącznej wartości dofinansowania 1 522 094,69 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał wymaganą liczbę punktów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP