Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dokument

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1303 2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR oraz ustanawiające przepisy ogólne dot. EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylające rozp. Rady (WE) nr 1083 2006

pdf 2.45 MB

17 grudnia 2013 r. przyjęto pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przepisy unijne stanowią podstawę dla tworzenia i realizacji programów w latach 2014-2020.

Jednym z przyjętych dokumentów jest Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.