Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dokument

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304_2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE).ok

pdf 908 KB

17 grudnia 2013 r. przyjęto pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przepisy unijne stanowią podstawę dla tworzenia i realizacji programów w latach 2014-2020.

Jednym z przyjętych dokumentów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.