Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Dokument

RPO-L2020_10.03.2020.pdf

pdf 4.14 MB

2020-03-11 -------------------------------------------------

Komisja Europejska w dniu 4 marca 2020 r. podjęła decyzję o akceptacji zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020. Tym samym decyzja wykonawcza Komisji nr C(2020) 1331 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2014) 10024 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Lubuskiego w Polsce, umożliwia realizację Programu, zgodnie z zaproponowanymi zmianami.

Decyzja KE potwierdza, iż wydatki kwalifikowalne wskazane w zmienionym RPO-L2020, zatwierdzonym ww. decyzją stają się kwalifikowalne od dnia 22 stycznia 2020 r.

10 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany RPO-L2020.

----------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 stanowi  narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.

RPO – Lubuskie 2020 jest programem dwufunduszowym, łączącym w sobie interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 z dnia 19 listopada 2012 roku, zgodnie z kluczowymi kierunkami rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

Program został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 9/103/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. zgodnie z  Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014)10024 z dnia 16 grudnia 2014 r.