Realizacja projektów dot. pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz możliwości wystąpienia podwójnego finansowania w związku z odpisami amortyzacyjnymi - Zielona Góra

Szanowni Państwo,

W dniu 13 września 2019 r. serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, z zakresu realizacji projektów dotyczących pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz możliwości wystąpienia podwójnego finansowania w związku z odpisami amortyzacyjnymi.

Program szkolenia:

Pojęcie pomocy publicznej, w szczególności:

 • kto może być beneficjentem pomocy publicznej – pojęcie przedsiębiorstwa
 • definicja przedsiębiorcy i ustalanie wielkości przedsiębiorstwa
 • co nie jest działalnością gospodarczą – działalność użyteczności publicznej publiczne szkolnictwo, opieka zdrowotna, sprawowanie władzy publicznej
 • czy najem  mieszkań   socjalnych i komunalnych to działalność gospodarcza
 • czy prosument może być przedsiębiorstwem
 • przesłanka  selektywności, pochodzenia środków z zasobów państwowych
  i udzielenia korzyści ekonomicznej
 • kiedy wsparcie państwa wpływa na konkurencję – w tym wsparcie udzielane przedsiębiorstwu działającemu  w  warunkach  monopolu prawnego i naturalnego
 • kiedy wsparcie państwa wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE – kwestia lokalności działalności przedsiębiorstwa
 • różne poziomy występowania pomocy publicznej
 • przykłady występowania pomocy publicznej w RPO

 

Występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach i rodzajach działalności:

 • budowa i zarządzanie infrastrukturą, w tym konsekwencje wyroku ws. Lipsk/Halle
 • sektor transportu
 • sektor mieszkaniowy i zagadnienia dotyczące rewitalizacji
 • gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
 • edukacja publiczna i niepubliczna: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • działalność kulturalna
 • promocja gospodarcza, w tym jednostek samorządu terytorialnego
 • sektor energetyki i ochrony środowiska
 • działalność szkoleniowa
 • projekty badawczo - rozwojowe
 • pomoc występująca w obiektach infrastrukturalnych, w tym infrastruktura sportowa

 

Poszczególne przeznaczenia pomocy zgodnie z przepisami o wyłączeniach blokowych i pomoc de minimis, w szczególności:

 • regionalna pomoc inwestycyjna, w tym dla IOB;
 • pomoc na infrastrukturę lokalną, w tym dla IOB;
 • pomoc w sektorze energetyki (w tym efektywność energetyczna i inwestycje w  OZE);
 • pomoc de minimis:
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis - jedno przedsiębiorstwo
 • kumulacja pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

kumulacja pomocy publicznej

Agenda szkolenia:

8:45 – 9:00 rejestracja uczestników

9.00 – 11.00 blok szkoleniowy

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 13.15 blok szkoleniowy

13.15 – 13.45 obiad

13.45 – 15.45 blok szkoleniowy

 

Szkolenie jest bezpłatne. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)