Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Dokument

BADANIE EWALUACYJNE PN. „EWALUACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020”

pdf 5.76 MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje
o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”. Celem głównym badania była ocena funkcjonowania systemu zarządzania, wdrażania i kontroli RPO-L2020, identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych, a także zaproponowanie sposobów zwiększenia skuteczności
i efektywności tego systemu. Przedmiotem badania była w szczególności ocena spójności funkcjonującego mechanizmu wdrażania Programu, w tym sprawność działania poszczególnych instytucji, ich efektywność w wypełnianiu zadań oraz jakość funkcjonującego przepływu informacji pomiędzy nimi, jak również analiza struktury instytucjonalnej, rozwiązań proceduralnych, potencjału kadrowego, zasobów materialnych i niematerialnych podmiotów zarządzających i wdrażających
RPO-L2020. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Errata do raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”