Przejdź do komentarzy

Publikowanie zapytań ofertowych - stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Szanowni Państwo,

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w wersji z lipca 2017 r. (sekcja 6.5.2, pkt 15) w przypadku wszczęcia postępowania przed ogłoszeniem konkursu ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, należy do instytucji ogłaszającej nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym lub pozakonkursowym.

W związku z powyższym IZ RPO-Lubuskie 2020 zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o wskazanie rekomendowanego sposobu postępowania przez potencjalnych wnioskodawców, który byłby wystarczający dla potwierdzenia kwalifikowalności wydatku.

Stanowisko MIiR w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w odniesieniu do potencjalnych wnioskodawców, czyli podmiotów które planują złożyć wnioski w kolejnych (jeszcze nie ogłoszonych) naborach określa ,iż takie zapytanie ofertowe powinno zostać opublikowane na własnych stronach podmiotu oraz przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.(wymóg minimalny).

 

Załącznik:

Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nr: DKF-IV.7517.130.2018.PM