Przejdź do komentarzy

Przyjęcie Wykazu ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego na wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego