Przejdź do komentarzy

Przyjęcie projektu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/22 do realizacji

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż dnia 05 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach naboru nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/22.

Wnioskodawcą projektu jest Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 2 941 176,00 PLN, w tym:
a) EFS 85% - 2 499 999,60 PLN,
b) Wkład Własny 15%- 441 176,40 PLN.