Przejdź do komentarzy

Przyjęcie do realizacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach wezwania nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/20

Szanowni Państwo,

08.12.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 156/2040/20 zmieniającą Uchwałę nr 153/1979/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach wezwania nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/20, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekty będą realizowane przez Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze oraz Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach projektów realizowane będą trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj:

  1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ), centrów kształcenia zawodowego  i ustawicznego  (CKZiU) oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ i CKZiU
  3. Rozwój doradztwa zawodowego.

Projektami objęci zostaną uczniowie/słuchacze i nauczyciele w/w szkół. Uczniowie/słuchacze zostaną wysłani na staże uczniowskie oraz kursy, natomiast nauczyciele na kursy i studia podyplomowe pogłębiające ich wiedzę. Działania projektowe skupią się także na rozwoju doradztwa zawodowego. 

Projekty przewidują modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tak aby uczniowie/słuchacze mieli szansę korzystać w szkołach ze sprzętów nowej generacji, kształcić się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zdawać egzaminy zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w placówkach, w których się kształcą.

Interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyni się do utworzenia wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia w poszczególnych branżach, ściśle współpracujących  z pracodawcami oraz elastycznie reagujących na zmiany zachodzące na rynku pracy.

Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze:

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 2.961.694,80 PLN, w tym:

EFS – 2.797.156,20 PLN

BP – 164.538,60 PLN

Wkład Własny – 329.077,20 PLN

Całkowita wartość projektu: 3.290.772,00 PLN

Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim:

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.034.900,13 PLN, w tym:

EFS – 977.405.68 PLN

BP – 57.494,45 PLN

Wkład Własny -  114.988,91 PLN

Całkowita wartość projektu: 1.149.889,04 PLN

W ramach ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, numer naboru RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/20, złożono dwa wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej. Całkowita wartość złożonych projektów to: 4.781.975,64 zł, z czego planowana wysokość dofinansowania projektu to: 4.303.777,24 zł, w tym EFS: 4.064.679,29 zł.