Przejdź do komentarzy

Przedłużenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 zakończył się 31 maja 2016 roku.

Na dzień 8 czerwca 2016 r. złożono 314 projektów elektronicznie i 308 papierowo. Z informacji uzyskanych telefonicznie od wnioskodawców, którzy wysłali wnioski w systemie LSI2020 lecz nie złożyli ich wersji papierowych wynika, że projekty te nie zostaną złożone. Zatem za dzień dostarczenia do IZ RPO – L2020 wszystkich wersji papierowych wniosków w Konkursie należy przyjąć 6 czerwca 2016 r.

Od ww. dnia dostarczenia do IZ RPO – L2020 wszystkich wersji papierowych wniosków należy liczyć 7 dniowych termin na dokonanie pierwszej weryfikacji wstępnej, o którym mowa w Regulaminie Konkursu.

Projekty, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status pozytywny, zostają przekazane do oceny formalnej.

W przypadku projektów, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status do uzupełnienia, po dokonaniu przez pracownika IZ RPO – L2020 weryfikacji i zatwierdzeniu w LSI 2020 listy sprawdzającej, w terminie kolejnych 7 dni do wnioskodawcy wysyłane jest pismo o konieczności poprawienia omyłek pisarskich /uzupełnienia braków formalnych. Następnie, w analogicznych terminach, odbywa się ponowna weryfikacja wstępna poprawionej/uzupełnionej dokumentacji.

W związku z dużą ilością projektów złożonych na Konkurs informujemy o przedłużeniu terminu na dokonanie przez pracowników IZ RPO – L2020 pierwszej i ponownej weryfikacji wstępnej z 7 do 14 dni kalendarzowych.