Przejdź do komentarzy

Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 10 sierpnia 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” złożonego w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 700 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 70 000,00 PLN).

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 50% możliwej do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymał co najmniej 23,5 pkt./47 pkt. Następnie, wniosek zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.