Przejdź do komentarzy

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu pt. „Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” złożonego w ramach konkursu RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnegoZIT Zielona Góra.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 460 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 46 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania w przedmiotowym projekcie wynosi 397 843,81 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 486 236,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został wybrany do dofinansowania.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.