Przejdź do komentarzy

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 został przesłany do Komisji Europejskiej

15 marca br. do Komisji Europejskiej został przesłany projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, co znacznie przybliża region do otwarcia jego oficjalnych negocjacji. Przyszły kształt unijnego wsparcia w lubuskim konsultowany był podczas wielu spotkań w kilku miastach naszego regionu, a także w formule on-line, które były poświęcone różnym odbiorcom tj. przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym. Ponadto dokument uzgadniany był szeroko z Zespołem konsultacyjno-doradczym ds. Regionalnego Programu na lata 2021-2027 działającym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, w którego skład wchodzą m.in. partnerzy zewnętrzni, Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego, Wojewódzką Radą Pożytku Publicznego, Komitetem Monitorującym RPO-L2020 oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu.

Planowana wartość alokacji nowego programu wynosi około 861 mln euro – z tego środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 645 mln euro i 216 mln euro to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze będą lokowane w pięciu podstawowych celach - gospodarka, sprawy klimatu i ochrona środowiska, szeroko pojęty transport i infrastruktura drogowa, rynek pracy i edukacja, zdrowie i wreszcie wsparcie terytorialne.