Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Dokument

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

pdf 7.49 MB
7 czerwca br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL). Jest to niezwykle ważny dokument, niezbędny przy realizowaniu inwestycji transportowych w ramach RPO-Lubuskie 2020. Prace nad nim umożliwiły także zaplanowanie szeregu działań skierowanych na poprawę systemu transportowego w regionie.

PRT WL zawiera diagnozę systemu transportowego w województwie oraz wskazuję na występujące powiązania pomiędzy drogami regionalnymi oraz krajowymi, a także integralność systemów transportowych z siecią korytarzy o znaczeniu europejskim. Wyznacza również kierunki rozwoju transportu w regionie, w szczególności w obszarach, które mogą zostać wsparte ze środków RPO, czyli transporcie drogowym, kolejowym oraz miejskim. Pozostałe obszary, które nie mogą uzyskać tego typu dofinansowania, także są uwzględnione w PRT, w celu przeanalizowania kierunku rozwoju sieci transportowej naszego województwa.

Prace nad programem rozpoczęły się na przełomie 2014 i 2015 r. Do współpracy zostali zaproszeni właściciele infrastruktury transportowej w regionie. Przeprowadzone zostały także konsultacje społeczne, które pozwoliły uwzględnić zgłaszane oczekiwania mieszkańców przy planowaniu rozwiązań transportowych. Przyjęty przez zarząd dokument umożliwi w sposób optymalny wykorzystać dostępne środki w ramach 5 Osi Priorytetowej RPO-L2020 Transport , co w przeciągu najbliższych lat przełoży się na rozwój województwa lubuskiego.