Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020

pdf 3.33 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem Prognozy oddziaływania na środowisko jest kompleksowa analiza możliwych oddziaływań kierunków działań zaplanowanych w  RPO – Lubuskie 2020, na poszczególne elementy środowiska. Analiza ta obejmuje również ocenę występowania oddziaływań skumulowanych, analizę możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeby działań minimalizujących lub kompensujących możliwe negatywne oddziaływania.