Przejdź do komentarzy

Proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego działając na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że rozpoczął się proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Wszyscy zainteresowani od 20 czerwca  do 10 lipca 2016 r. mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko wraz z Programem Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego oraz formularzem zgłaszania uwag jest dostępny poniżej.

Uwagi i wnioski prosimy zgłaszać:

  • na adres pocztowy:  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5 w Zielonej Górze
  • na e-mail: sekretariat.diz@lubuskie.pl
  • osobiście, do protokołu (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Chrobrego 5 w Zielonej Górze pok. nr B.1.5, w godzinach od 9.00- 15.00)

Załączniki: