Przejdź do komentarzy

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego otrzymali najwyższą ocenę za zarządzanie unijnymi środkami

Badanie miało na celu sprawdzenie adekwatności, trafności i użyteczności zaprojektowanego systemu zarządzania, w tym jego zgodności z wymogami, przepisami prawa unijnego, krajowego. Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana spełniać kryteria określone w rozporządzeniach Komisji Europejskiej, a także stosować wymogi zawarte m.in. w ustawach, rozporządzeniach, wytycznych. System zarządzania określa m.in. podział zadań, opis czynności ze wskazaniem niezbędnych zadań, komórek i stanowisk odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminy. Zawiera także instrukcje obiegu dokumentów programowych oraz finansowych.

W ramach niniejszego sprawdzenia, analizie poddano kilka obszarów m.in.

  • wybór projektów do dofinansowania,
  • informowanie beneficjentów,
  • sporządzanie i przechowywanie dokumentów.

Instytucja Zarządzająca RPO-Lubuskie 2020 w toku kontroli składała stosowne wyjaśnienia oraz informowała Instytucję Audytową o stanie prac nad Programem.

W wyniku audytu system mógł zostać oceniony w kategorii od 1 do 4, przy czym 1 - wskazuje, iż system funkcjonuje prawidłowo, 2 - potrzebne są pewne usprawnienia, 3 - system działa częściowo, natomiast 4 - system zasadniczo nie funkcjonuje.

W rezultacie dokonanej analizy system zarządzania i kontroli RPO-L2020 otrzymał najwyższą możliwą kategorię oceny, tj. 1, co wskazuje, iż pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wykonują swoje zadania z najwyższą starannością i jakością.

Przedmiotowy dokument zostanie przekazany przez Instytucję Audytową do Komisji Europejskiej.

Zobacz także: Kontrakt Programowy podpisany. Blisko 915 mln euro w ramach realizacji polityki spójności dla województwa lubuskiego