Przejdź do komentarzy

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla dotacjobiorców w konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

18 sierpnia w Zielonej Górze przedstawiciele gmin biorących udział w konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji mogli dowiedzieć się jak prawidłowo realizować projekt oraz jakie są zasady weryfikacji programów rewitalizacji.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 26 gmin spośród 38, które otrzymały dotację. Informacje dotyczące prawidłowej realizacji poszczególnych przedsięwzięć projektowych przedstawiła dr Magdalena Balak – Hryńkiewicz, kierownik Wydziału ds. Rozwoju Regionu w Biurze Rozwoju Regionu, realizującym konkurs dotacji. Omówiła m.in. dokumenty (wytyczne, ustawy), z którymi powinien zapoznać się każdy z dotacjobiorców, przedstawiła zasady udzielania zamówień publicznych, rozliczania wydatków oraz informowania i promocji w ramach projektu, obowiązki związane ze sprawozdawczością, a także zagadnienia związane z kontrolą w projekcie.

Prezentacja dr Magdaleny Balak-Hryńkiewicz

Druga część spotkania poświęcona była zasadom weryfikacji programów rewitalizacji i poprowadzona została przez Martę Kolczyńską – kierownika Wydziału Planowania Strategicznego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, prowadzącym od kwietnia nabór otwarty programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji podlegających weryfikacji (UMWL) pod kątem zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Uczestnicy zostali zapoznani z przebiegiem procesu oceny programów, omówione również zostały poszczególne kryteria oceny, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Prezentacja Marty Kolczyńskiej

Przedstawiciele gmin mieli także możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz konsultacji z przedstawicielami Zespołu do spraw rewitalizacji i uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem dotacji i naborem programów rewitalizacji.