Przejdź do komentarzy

Podręczniki dotyczące zgodności przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej z zasadą „nie czyń znaczącej szkody”

Szanowni Państwo,
prezentujemy podręczniki dotyczące zgodności przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody”.

Ogólne wskazania dotyczące stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody” w obszarze ochrony środowiska zawarte są w rozporządzeniu w sprawie taksonomii, natomiast sama zasada określana jest często również w skrócie jako „zasada DNSH” (z ang. „Do Not Significant Harm”).

Rozporządzenie definiuje sześć następujących celów środowiskowych, na które należy zwracać uwagę przy realizacji inwestycji zrównoważonych pod względem środowiskowym:

• łagodzenie zmian klimatu;

• adaptacja do zmian klimatu;

• odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;

• gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;

• zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;

• ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.

 

PODRĘCZNIK DLA ADMINISTRACJI

PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA