Przejdź do komentarzy

Otwórz się na pomoc – 10 mln zł na usługi społeczne

obrazek„Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora”, „Gmina Sława wspiera wykluczonych”, „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” to 3 z 6 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 na łączną kwotę ponad 10 mln zł. Wśród beneficjentów znaleźli się m.in. Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze, Miasto Gorzów Wlkp., Gmina Sława/Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziś (18.02) zarząd województwa zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie województwa lubuskiego.

W ramach projektów wsparcie otrzyma: 1  Dom Dziennego Pobytu dla 30 osób, 6 Klubów Seniora dla 190 osób, 1 Klub Integracji Międzypokoleniowej dla 30 osób, 1 Klub Wsparcia Dziecka dla 30 osób, 4 Poradnie specjalistyczne wpierające osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla 350 osób, ponadto 45 osób otrzyma opiekę świadczoną w miejscu zamieszkania.

Konkurs dotyczył Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Zobacz listę projektów