Przejdź do komentarzy

Opiniowanie projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w opiniowaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (SzOP FEWL 21-27).

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 jest dokumentem zawierającym informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania, uszczegóławia zapisy programu i przedstawia podział jego priorytetów na działania i typy projektów.

Aktualna robocza wersja dokumentu przeznaczonego do dalszych prac zawiera informacje nt. wszystkich Działań z wyłączeniem 1.1, 2.9, 6.1, 6.4, 6.5, 6.13 – dla tych Działań Szczegółowy Opis Priorytetów został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 maja 2023 r.

Opinie można zgłaszać do dnia 21 czerwca 2023 roku na adres mailowy: opiniowanie.szopFEWL@rpo.lubuskie.pl

Opinie na temat projektu dokumentu należy przekazywać na formularzu wypełnionym elektronicznie w wersji edytowalnej.

Zgłaszając opinię do dokumentu należy odnosić się do konkretnych zapisów (część dokumentu, numer strony). Wszelkie propozycje zgłaszane przez Państwa w trakcie opiniowania nie mogą być niezgodne albo wykraczać poza zapisy programu (wersja programu uchwalona przez Zarząd Województwa Lubuskiego i przyjęta decyzją Komisji Europejskiej dostępna jest na stronie: Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027).

eSzOP jest dokumentem elektronicznym, w związku z czym większość pól wskazanych w dokumencie zawiera gotowe pozycje do wyboru z list rozwijalnych i bazuje na słownikach opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego nie wszystkie sugestie będą mogły być uwzględnione. Część zasad ujętych w programie, takich jak zgodność z określonymi politykami albo preferencje nie zostało przełożonych do eSzOP, z uwagi na ograniczenia znakowe, ale będą one rozwinięte w kryteriach.

eSzOP

Załącznik nr 1. Alokacja programu w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR)

Załącznik nr 2. Alokacja programu w podziale na działania i zakres interwencji

Formularz opiniowania projektu SzOP FE dla Lubuskiego 21-27