Ogłoszeniu o wezwaniu do złożenia wniosku dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zakończony 24.06.2016

Na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz na podstawie  Wytycznych w zakresie trybu wyborów projektów na lata 2014-2020, Rozdział 8 pt. Tryb pozakonkursowy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuję, że sporządziła i upowszechniła wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2  Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (projekty pozakonkursowe).

Wyniki naboru 24.06.2016

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że zakończono ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na  wezwanie do złożenia wniosków pozakonkursowych  nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/16 i nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.  12 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalno – merytoryczną i  i zostało skierowanych do akceptacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.  Łączna kwota  złożonych wniosków w odpowiedzi na wezwanie
wynosi: 22 705 597,43 PLN

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się 6 czerwca 2016 r. i zakończy się 24 czerwca 2016 r. (Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach wyboru projektów pozakonkursowych).

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 1)[1].

 

[1] Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim zmienił lokalizację na ul. Dworcową 13, 66-400 Gorzów Wlkp. (Sekretariat Wydziału, pokój nr 1). W związku z powyższym proszę Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o składanie wniosków o dofinansowanie na wyżej wymieniony adres.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków
o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach naboru uprawnione są Powiaty / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z obszaru województwa lubuskiego.

Projekt może być realizowany również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.2 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji
w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny,

b) program aktywności lokalnej,

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową projektu stanowią:

Osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym[1] zgodnie z definicją zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności), a także osoby w ich otoczeniu[2].

- środowiska lub lokalne społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności lokalne społeczności na obszarach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

 

[1]Za zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się :

13) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

14) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

15) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

17) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

18) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

19) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

20) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

21) osoby niesamodzielne;

22) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

23) osoby odbywające kary pozbawienia wolności (wsparcie nie jest udzielane w ramach RPO);

24) osoby korzystające z PO PŻ.

 

[2] Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile odbywa się ono wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego:

Kryteria Dostępu:

1.         Posiadanie aktualnie obowiązującej Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uzasadnienie: Celem kryterium jest komparatywność działań podejmowanych w ramach projektu
z założeniami obowiązującej w danym powiecie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada strategii zobowiązuje się do złożenia kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

2.         Posiadanie pisemnego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada porozumienia, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o posiadanym porozumieniu w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

3.         Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących poziomów efektywności społeczno-zatrudnieniowej:

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%;

- w odniesieniu do osób o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Efektywność społeczno – zatrudnieniowa pokazuje efekty reintegracji uczestników projektu osiągnięte w wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie i jest mierzona wśród uczestników
w projekcie względem ich sytuacji (stopnia wykluczenia społecznego) w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Diagnozy uczestników dokonuje pracownik socjalny. Kryterium oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęli udział w określonych formach aktywizacji lub nauce albo podjęli zatrudnienie lub samozatrudnienie, liczony w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu. Beneficjenci i uczestnicy zobowiązują się do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji tych kryteriów, która odbywa się w terminie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Poziomy efektywności społeczno – zatrudnieniowej, w tym minimalnej efektywności  zatrudnieniowej opracowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie dostępnych wyników badań i przekazało dnia 10.06.2015 r. Instytucjom Zarządzającym RPO do zastosowania (pismo o sygnaturze: dzf.i.8510.21.2015.A.Bu.1).

4.         Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wnoszą do projektu wkład własny w wysokości 15% wartości dofinansowania projektu.

Niedopuszczalne jest wykazanie innej wartości wkładu własnego.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu (część VI. Budżet projektu i część VII. Szczegółowy budżet projektu).

Uzasadnienie:   Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą RPO – LUBUSKIE 2020 dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IZ zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. Informację na temat wysokości wkładu własnego Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

5.         Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia wsparciem minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Zarządzającą wraz z podziałem środków dla poszczególnych powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie, złożonego zgodnie ze wskazaniami w wezwaniu do złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Analiza udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na fakt zaangażowania niewielkiej liczby uczestników projektu w stosunku do przekazanych środków. Zastosowanie wskazanego
w kryterium limitu pozwoli osiągnąć docelowe wskaźniki dla Działania. Liczba uczestników projektu zostanie wyliczona dla poszczególnych Wnioskodawców na podstawie przyznanej wysokości środków (tzn. zastosowana będzie stała kwota w danym naborze przypadająca na jednego uczestnika projektu).

6.         Każdy uczestnik projektu realizuje kontrakt socjalny lub równoważny.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Kryterium zapewni ciągłość działań w projekcie.

7.         Projektodawca zapewnia preferencje i komplementarność działań

w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej z działaniami towarzyszącymi w ramach POPŻ finansowanego z funduszu FEAD dla uczestników objętych wsparciem w tym programie.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie:   Kryterium zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom korzystającym z POPŻ i  komplementarność wsparcia w ramach RPO oraz POPŻ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ubóstwa i wykluczenia społecznego. Połączenie interwencji dwóch programów pozwoli skuteczniej udzielić wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

8.         Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Beneficjent zawiera umowę/porozumienie z jednostkami zajmującymi się aktywizacją zawodową na rynku pracy.

W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada podpisanej umowy/porozumienia, zobowiązuje się do złożenia ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia wsparcia
w ramach projektu. Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku
o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Takie kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług w ramach realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej. Zapis w Wytycznych, podrozdział 4.6 pkt 7 i 8. PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej,
w szczególności:

a)         PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja
i Integracja;

b)         CIS i KIS;

c)         spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

d)         organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane:

a)         przez partnerów PCPR w ramach projektów partnerskich

b)         przez PUP na podstawie porozumienia

o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;

c)         przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d)         przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

9.         Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty ścieżką reintegracji.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Zaproponowane kryterium jest zgodne z zapisami Wytycznych rozdział 5 pkt 4 –„IZ RPO zapewnia, że proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb”.

W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji.

Stosowanie ścieżki reintegracji pozwoli na dostosowanie działań indywidualnie do uczestnika projektu. Działanie takie korzystnie wpłynie na proces wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osoby korzystającej ze wsparcia.

10.       W przypadku projektów przewidujących szkolenia, szkolenie kończy się dokumentem potwierdzającym kwalifikacje.

Uzasadnienie:   IZ stosuje mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami KE, poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji.

Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymali jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku.

Ponadto, egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.

Kryteria Premiujące

1.         Wnioskodawca zapewni ciągłość zatrudnienia pracowników socjalnych w ramach projektu.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie trwałości projektu i kontynuacji zaplanowanych w nim zadań.

2.         50% uczestników projektu nie mających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy jest zobowiązanych do rejestracji w PUP po ukończeniu udziału w projekcie.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Kryterium zapewni ciągłość działań w projekcie i weryfikowane będzie poprzez zapisy we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawcom, którzy spełnią kryterium przyznane zostaną dodatkowe środki finansowe.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE – 85 %,
  • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.2  Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie na lata 2015-2018 zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31.05.2016 r. wynosi:

 

PCPR

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne

w roku 2015-2018

(w tym krajowy wkład publiczny)

PCPR Gorzów Wielkopolski

2 184 042,98 PLN

327 606,45 PLN

PCPR Zielona Góra

2 505 584,57 PLN

375 837,69 PLN

PCPR Krosno Odrzańskie

2 914 176,51 PLN

437 126,48 PLN

PCPR Międzyrzecz

1 322 426,69 PLN

198 364,00 PLN

PCPR Nowa Sól

1 978 442,17 PLN

296 766,33 PLN

PCPR Słubice

1 231 075,41 PLN

184 661,31 PLN

PCPR Strzelce-Drezdenko

1 784 674,73  PLN

267 701,21  PLN

PCPR Sulęcin

796 914,74 PLN

119 537,21 PLN

PCPR Świebodzin

2 342 869,16 PLN

351 430,37 PLN

PCPR Wschowa

1 301 304,49 PLN

195 195,67 PLN

PCPR Żagań

3 008 803,41 PLN

451 320,51 PLN

PCPR Żary

2 026 087,66 PLN

303 913,15 PLN

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

PCPR

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne

w roku 2015-2018

(w tym krajowy wkład publiczny)

PCPR Gorzów Wielkopolski

2 184 042,98 PLN

327 606,45 PLN

PCPR Zielona Góra

2 505 584,57 PLN

375 837,69 PLN

PCPR Krosno Odrzańskie

2 914 176,51 PLN

437 126,48 PLN

PCPR Międzyrzecz

1 322 426,69 PLN

198 364,00 PLN

PCPR Nowa Sól

1 978 442,17 PLN

296 766,33 PLN

PCPR Słubice

1 231 075,41 PLN

184 661,31 PLN

PCPR Strzelce-Drezdenko

1 784 674,73  PLN

267 701,21  PLN

PCPR Sulęcin

796 914,74 PLN

119 537,21 PLN

PCPR Świebodzin

2 342 869,16 PLN

351 430,37 PLN

PCPR Wschowa

1 301 304,49 PLN

195 195,67 PLN

PCPR Żagań

3 008 803,41 PLN

451 320,51 PLN

PCPR Żary

2 026 087,66 PLN

303 913,15 PLN

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Działania 7.2

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Działania 7.2

Załącznik nr 1

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza ww. daty graniczne.

 

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

  • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w: siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 1)[1].

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej w miejscu i terminie określonym w niniejszym wezwaniu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

[1] Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim zmienił lokalizację na ul. Dworcową 13, 66-400 Gorzów Wlkp. (Sekretariat Wydziału, pokój nr 1). W związku z powyższym proszę Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o składanie wniosków o dofinansowanie na wyżej wymieniony adres.