Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 w ramach RPO–Lubuskie 2020 dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 16.08.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 5 – Transport
dla Działania
5.1 Transport drogowy

dla Poddziałania

5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 18.08.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 132/1704/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegną kwoty dofinansowania trzech projektów, które otrzymały środki z budżetu państwa oraz kwoty wydatków całkowitych.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16.

 

W dniu 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjął w formie Uchwały Decyzje o przyznaniu dofinansowania dla kolejnych 4 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałanie 5.1.1 „Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT”,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Kwota dofinansowania 4 projektów, dla których przyjęto Decyzje o przyznaniu dofinansowania wyniosła łącznie 36 760 505,15 PLN (ze środków EFRR).

Łączna kwota wsparcia 11 inwestycji w ramach ww. Wezwania wynosi 87 547 147,78 PLN (w tym ze środków EFRR – 86 015 365,88 PLN, ze środków budżetu państwa – 1 531 781,90 PLN).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę projektów, dla których przyjęto Decyzję o przyznaniu dofinansowania.

                                                                                                                                                       

W ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 w trybie pozakonkursowym, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałanie 5.1.1 „Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT” złożonych zostało 13 wniosków o dofinansowanie projektów.

W dniu 15 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał, w formie Uchwały, dofinansowanie 7 projektom, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 50 786 642,63 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 49 254 860,73 PLN, środki z Budżetu Państwa – 1 531 781,90 PLN).

Natomiast, w dniu 4 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego  przyznał, w formie Uchwały, dofinansowanie kolejnym 4 projektom, które uzyskały pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania 4 projektów wynosi 36 760 505,15 PLN (ze środków EFRR).

Łączna kwota wsparcia 11 inwestycji w ramach ww. Wezwania wynosi 87 547 147,78 PLN (w tym ze środków EFRR – 86 015 365,88 PLN, ze środków budżetu państwa – 1 531 781,90 PLN).

W dniu 7 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjął w formie Uchwały Decyzje o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach przedmiotowego Wezwania.

Kwota dofinansowania 6 projektów, dla których przyjęto Decyzje o przyznaniu dofinansowania wyniosła łącznie 45 989 489,38 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 44 457 707,48 PLN, środki z Budżetu Państwa – 1 531 781,90 PLN).

W najbliższym czasie przyjęte zostaną – w formie Uchwały – Decyzje o przyznaniu dofinansowania dla pozostałych 5 projektów.

                                                                                                                                                                    

W dniu 7 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany
w Regulaminie naboru nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Zmiany w Regulaminie wynikają z wprowadzenia na etapie oceny merytorycznej możliwości modyfikacji wniosków o dofinansowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015.

W dniu 19 sierpnia 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).
Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 115 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 22 czerwca 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 5 sierpnia 2016 r. - zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosków termin zakończenia naboru planowany był na dzień 16 sierpnia 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 13 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 95 912 409,34 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 103 476 661,03 PLN.

Wszystkie złożone w ramach wezwania wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 95 912 409,34 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 103 476 661,03 PLN.

Lista wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnejobrazek

 

W dniu 5 sierpnia 2016 r. do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął ostatni wniosek w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 (termin zakończenia naboru zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosków planowany był na dzień 16.08.2016) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 115 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 22 czerwca 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 13 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 95 912 409,34 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 103 476 661,03 PLN.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończy się w dniu 16 sierpnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do składania wniosków w ramach naboru w terminie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. uprawniony jest Wnioskodawca wskazany w załączniku nr 7 do Regulaminu naboru opracowanym na podstawie Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SzOOP RPO – L2020) w ramach Poddziałania 5.1.1  Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, tj. Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

W ramach niniejszego naboru mogą zostać złożone projekty, dla których przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (wskazany w załączniku nr 5 do SzOOP RPO – L2020) mieści się w terminie składania wniosków określonym w Wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym oraz w Regulaminie naboru, a także zostały ujęte w załączniku nr 7 do Regulaminu naboru.

Terminy oceny projektów wynikają z etapów oceny (ocena formalna, ocena merytoryczna) opisanych w Regulaminie naboru w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Maksymalny szacowany termin oceny projektów - grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. naboru, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach naboru uprawniony jest Wnioskodawca wskazany w załączniku nr 7 do Regulaminu naboru opracowanym na podstawie Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SzOOP RPO – L2020) w ramach Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, tj. Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

W ramach niniejszego naboru mogą zostać złożone projekty, dla których przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (wskazany w załączniku nr 5 do SzOOP RPO – L2020) mieści się w terminie składania wniosków określonym w Wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym oraz w Regulaminie naboru, a także zostały ujęte w załączniku nr 7 do Regulaminu naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:­  

 • budowie i/lub modernizacji dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,­  
 • budowie i/lub modernizacji obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości (w tym ich połączeń z sieciami dróg o znaczeniu regionalnym lub krajowym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska (wyłącznie w przypadku realizacji jednego z wymienionych powyżej rodzajów projektów):­   

 • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe,­
 • budowa i/lub modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej,barier ochronnych lub ogrodzeń, budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,progi zwalniające, wyspowe i płytowe progi zwalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań,­   
 • budowa i/lub modernizacja chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infra­strukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,­   
 • budowa i/lub modernizacja ciągów i ścieżek rowerowych,­   
 • budowa i/lub modernizacja oświetle­nia,­   
 • budowa i/lub modernizacja infrastruktury drogowej, przyczyniającej się do ochrony środowiska (urządzenia odwadniające, w tym: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory do wód opadowych),­   
 • budowa i/lub modernizacja kanalizacji teletechnicznej.

[1] Zgodnie z art. 3 pkt 6 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) pod pojęciem „budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

[2] Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), będzie stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy:

 • wydłuża się okres używania środka trwałego,
 • zwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,
 • zmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,
 • zmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego.

Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się:

 • przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
 • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.
 • modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego,
 • rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
 • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

[3] Zgodnie z art. 3 pkt 6 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) pod pojęciem „budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

[4] Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), będzie stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy:

 • wydłuża się okres używania środka trwałego,
 • zwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,
 • zmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,
 • zmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego.

Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się:

 • przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
 • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.
 • modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego,
 • rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
 • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru w trybie pozakonkursowym/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 99% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W przypadku projektów realizowanych w ramach Kontraktu Terytorialnego, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 99%, z czego 89% pochodzi z EFRR, a 10% z budżetu państwa.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego naboru w trybie pozakonkursowym nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Nie przewiduje się zastosowania mechanizmu finansowania krzyżowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 dla Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 115 000 000,00 PLN[1].

Kwota dofinansowania poszczególnych projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym z wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (będącym załącznikiem nr 5 do ww. dokumentu) oraz załącznikiem nr 7 do Regulaminu naboru.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych: tel.68 45 65 117, -118, -127, -145, -146, -154.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 24, 54, 55)