Ogłoszenie o Ponownym wezwaniu do złożenia Wniosków o Dofinansowanie Projektów w trybie pozakonkursowym Wezwanie nr: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna Edukacja dla Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego dla Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 05.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65 -057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym– Lubuskie 2020

PONOWNIE WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW  W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna Edukacja dla Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego dla Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane  poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji:

118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wyniki naboru 29.11.2016

29 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę 23 projektów pozakonkursowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców. Natomiast uczniowie szkół zawodowych, podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania. Ponadto co najmniej 5000 uczniów zostanie skierowana do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże. Projekt przewiduje także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Projekt zakłada realizację wsparcia w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkół.

lista projektów przyjętych do realizacji

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

II Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań rozpocznie się 13 września 2016 r. i trwać będzie do 05 października 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. :

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia Wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania Wniosków
o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
w dokumentach programowych.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące
(w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Beneficjentem uprawnionym do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu jest Miasto Zielona Góra oraz Powiat Słubicki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacje) przewidziane do realizacji
w ramach projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół
  i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
  i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem,
  we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
  i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie
  ich zdolności do zatrudnienia;
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe
  dla nauczanych zawodów;
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 1. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego
  i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez
 1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
 2. wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.

 

 1. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:
 1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania
  z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
 3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

UWAGA:

Jeśli projekt realizowany jest w następujących formach:

 • „projekt zrealizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe” – Partnerzy społeczni to termin szeroko  używany w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli  pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli
  z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i  jest zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje pozarządowe  - zorientowane
  na działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel  – realizują szereg usług i  funkcji humanitarnych, przedstawiają rząd om państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację  polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. Projekt jest częściowo realizowany  przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców (rozumianych jako beneficjentów lub partnerów projektu) znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe;
 • „projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej” – projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a tym samym zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia podziału ze względu na płeć i zwalczania stereotypów dotyczących płci na rynku pracy. W zakresie kształcenia i szkolenia-upowszechnienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami; definicja  opracowana na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego  Funduszu Społecznego nr 1304/2013, Art. 7. Promowanie równości między kobietami
  i mężczyznami;
 • „projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym” –Europejski Fundusz Społeczny wzmacnia zdolności instytucjonalne i skuteczność administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym; należy wykazać projekty realizowane w celu zapewnienia wsparcia w ww. obszarach; za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne
  (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Kryteria wyboru projektów

Kryterium nr 1.

Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 6,74% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kryterium nr 2.

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli i uczniów tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, a także instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół.

Kryterium nr 3.

Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów szkół zawodowych, dostosowującej ścieżkę kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Kryterium nr 4.

Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie kompetencji nauczycieli zawodu
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu rozwoju/doskonalenia ścieżki zawodowej; przy czym diagnoza ta powinna wynikać z planu rozwojowego szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji
oraz zapotrzebowania rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Kryterium nr 5.

Posiadanie diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych. Diagnoza powinna uwzględnić rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół, uzasadnienie przeznaczenia środków na zakup wyposażenia jak również odniesienie do posiadanego przez szkołę wyposażenia.

Kryterium nr 6.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani w diagnozie).

Kryterium nr 7.

Beneficjent gwarantuje wysoką jakość praktyk / staży poprzez monitorowanie, ewaluację
i kontrolowanie jakości staży, jak również kontrolę potencjału przedsiębiorcy i spełnienie warunków jakościowych stanowisk, na które przyjmowani będą stażyści.

Kryterium nr 8.

Beneficjent gwarantuje, że w przypadku przyjmowania na staż / praktykę zawodową uczniów przez duże przedsiębiorstwa, pracodawca wniesie obowiązkowo wkład własny w wysokości
5% kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu.

Kryterium nr 9.

Beneficjent gwarantuje, że w pierwszej kolejności przy wyborze miejsca praktyk, będą premiowane branże strategiczne dla rozwoju regionu.

Kryterium nr 10.

Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).

Kryterium nr 11

Beneficjent gwarantuje, że CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w pierwszej kolejności w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej.

Kryterium nr 12

Beneficjent, zapewnia funkcjonowanie utworzonych w ramach projektu CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, przez okres co najmniej
2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Kryterium nr 13.

Beneficjent zapewnia, że okres trwania projektu nie będzie krótszy niż 01.07.2016 – 30.06.2022.

Kryterium nr 14.

Inwestycje infrastrukturalne będą finansowane albo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3 albo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach cross-financingu.

Kryterium nr 15.

Przygotowany dokument Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego w poszczególnych szkołach/ Gminach/ Powiatach zostanie poddany ocenie i będzie stanowił załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 93,26%.

Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 6,74% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej

Maksymalna wartość dofinansowania

ORGAN PROWADZĄCY

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne

W latach 2016 – 2022

(w PLN)

(w tym krajowy wkład publiczny)

(w PLN)

Miasto Zielona Góra

37.327.381,09

5.599.107.16

Powiat Słubicki

7.621.686,21

1.143.252,93

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

ORGAN PROWADZĄCY

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne

W latach 2016 – 2022

(w PLN)

(w tym krajowy wkład publiczny)

(w PLN)

Miasto Zielona Góra

37.327.381,09

5.599.107.16

Powiat Słubicki

7.621.686,21

1.143.252,93

Inne ważne informacje

Informacje o naborze wniosków udziela:

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru,
w tym, w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521,

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2)

 

Beneficjenci, którzy nie będą tworzyć/ wspierać Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bądź innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU zobowiązani się do wprowadzenia takiego zapisu we Wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjent gwarantuje, że w przypadku przyjmowania na staż / praktykę zawodową uczniów przez przedsiębiorstwa małe i średnie w pierwszej kolejności wybierane będą podmioty, które wniosą wkład własny do projektu w wysokości min. 5% kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu. Zapis należy wprowadzić do Wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjent zapewnia, że dokument Diagnoza Szkolnictwa Zawodowego był konsultowany z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkół. Zapis należy wprowadzić do Wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt przewiduje realizację zadań w partnerstwie. Zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej - w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Realizacja projektów partnerskich w ramach RPO-L2020 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu i wnioskodawca składa Wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą, a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we Wniosku. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do sytuacji, kiedy w trakcie realizacji projektu wprowadzany jest dodatkowy partner (kolejny lub w miejsce dotychczasowego partnera, który np. zrezygnował);
 2. ustanowienie lidera partnerstwa (partnera wiodącego), który jest jednocześnie beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);
 3. uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie Wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie;
 4. adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów, ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);
 5. udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu;
 6. Beneficjent (lider) może przekazywać środki partnerom na finansowanie ponoszonych przez nich kosztów. Koszty te wynikają z wykonania zadań określonych we wniosku. Realizacja ww. zadań nie oznacza świadczenia usług na rzecz beneficjenta (lidera);
 7. nie jest dopuszczalne angażowanie, jako personelu projektu pracowników partnerów przez Wnioskodawcę i odwrotnie;
 8. nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez Wnioskodawcę zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis zastosowanie mają następujące akty prawne:

 1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1073) w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Wymagania czasowe Programu: Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej  początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego.  Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne, tj. od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2022 r.

Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest udział wszystkich uprawnionych organów prowadzących ponadgimnazjalne szkoły zawodowe w województwie lubuskim.
W przypadku wycofania się jednego Beneficjenta nabór Wniosków o dofinansowanie projektu zostanie unieważniony
.