Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17

Zakończony 31.05.2017

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów  w trybie konkursowym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy,

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Wyniki naboru 10.08.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

 

Załączniki:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy listę ostatnich wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy listę kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

                                                                                                                   

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2017 r. do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy), przekazanych zostało 15 wniosków o dofinansowanie projektów.
 
Poniżej w załączniku zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

                                                                                                                                

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy), przekazany został kolejny wniosek o dofinansowanie projektu.
 
Poniżej w załączniku zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej.

                                                                                                                                

Uprzejmie informujemy, że na dzień 7 czerwca 2017 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) przekazanych zostało 21 wniosków o dofinansowanie projektów.

Poniżej w załączniku zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej.

                                                                                                                                                                                     

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy listę pierwszych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

Załącznik:

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do etapu negocjacji - 1.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: od 8 maja 2017 r. do 15 maja 2017 r. 31 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2017 roku, pod warunkiem że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektów nie przekroczy 200 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektów o 200 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji papierowej należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30
w sekretariacie

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.
Zaznacza się, że do kompetencji pracownika sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć:
- w wersji papierowej – w dwóch egzemplarzach,
- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30
  w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15,
  65-036 Zielona Góra w terminie 8 maja 2017 r. – 31 maja 2017 r.
 2. w wersji elektronicznej - za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie https://lsi-rpo-lubuskie.lsi2020.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką.

(O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK.)

O tożsamości wersji elektronicznej i wersji papierowej decyduje zgodna suma kontrolna na każdej stronie obu wersji papierowych wniosku z sumą kontrolną wersji elektronicznej. Wniosek z różnymi sumami kontrolnymi w wersji papierowej i elektronicznej zostanie odrzucony na etapie wstępnej weryfikacji kompletności i poprawności wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 3. organizacje pozarządowe,
 4. przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 5. osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 6. instytucje rynku pracy,
 7. instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 8. podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 (SzOOP RPO-L2020) i prowadzony jest dla następujących typów projektów:
Typ – Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):


a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.


II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a) nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców:

a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,

b) wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:

a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,

b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.


V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

a) niwelowanie barier, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, dostępu, merytoryczne, horyzontalne i premiujące, przyjęte przez KM RPO-L2020 uchwałą nr 56/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO–Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie internetowej: www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO–L2020 finansowanych z EFS. UWAGA: Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.2 RPO-L2020, w tym dla konkursu nrRPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, przeprowadzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze znajdują się na stronach 187-201 ww. dokumentu (w części 4).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 1. maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi - 85%;
 2. maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach konkursu wynosi: 7 500 000,00 PLN.

Inne ważne informacje

W związku z ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w dniu 30 marca 2017 r.  Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż do niniejszego Regulaminu konkursu wprowadzone zostaną zmiany wynikające z uaktualnienia ww. Wytycznych. Zmiany dotyczyć będą m.in. Rozdziału 9 Przebieg konkursu.

Powyższe zmiany – związane przede wszystkim z procedurą dokonywania oceny projektów – nie będą miały wpływu na konstrukcję wniosku o dofinansowanie projektu. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, tel. 68 456 56 04, efs@wup.zgora.pl