Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Zakończony 07.12.2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20.

Wyniki naboru 18.12.2020

2021-07-16 --------------------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej korekcie uległa lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (w załączniku)

Korekta listy wniosków

Skład KOP

 

 

2021-05-26 --------------------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Poniżej w załącznikach zamieszczamy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

 

Załączniki:

Lista wniosków ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K0120

Skład Komisji Oceny Projektów

2021-03-03 --------------------------

W załączeniu zamieszczamy listę kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).
 

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie2020, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP-01-08-K01/20

2021-02-22 --------------------------

W załączeniu zamieszczamy listę pierwszych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).
 

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie2020, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP-01-08-K01/20

  •  
  •  

-----------------------------------------

Poniżej zamieszczamy drugą listę wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Działanie 6.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Załącznik:
Kolejna lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

---------------------------------------------

Poniżej (w załączniku) zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Działanie 6.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy). 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

30 listopada 2020 r. – 7 grudnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty/marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

a. w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra w terminie 30 listopada 2020 r. – 7 grudnia 2020 r.

b. w wersji elektronicznej - za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie https://lsi.rpo.lubuskie.pl/ nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Sposób składania wniosków

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w związku z COVID-19, osobiste złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wymaga wcześniejszego poinformowania IOK (wystarczające będzie poinformowanie telefoniczne pod numerem telefonu 68456 56 04 lub e-mailowe na adres efs@wup.zgora.pl).Zaleca się nadsyłanie wniosków pocztą lub przesyłką kurierską.Zaznacza się, że do kompetencji pracownika sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe,

- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

- instytucje rynku pracy,

- instytucje otoczenia biznesu (IOB),

-podmioty ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ – Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):

a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

b. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,

b. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:

a. wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudnościze znalezieniem zatrudnienia wsektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,

b. wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania wnowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

a. niwelowanie barier,jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami wzakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne oceniane 0-1, dostępu, merytoryczne, horyzontalnei premiujące, przyjęte przez KM RPO-L2020 uchwałą nr 166/KM RPO-L2020/2020 z dnia 9 września 2020 r.zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO–Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie internetowej: www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu,tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO–L2020 finansowanych z EFS. UWAGA: Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.2 RPO-L2020, w tym dla konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20, przeprowadzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze znajdują się na stronach 349-366 ww. dokumentu (wczęści 4)

Finanse

Procent dofinansowania projektu

maksymalny procentowy poziom dofinansowania UEwydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi-85%, - maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursunr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20wynosi: 5647058,82 PLN, ­w tym wsparcie finansowe EFS7: 4800000,00 PLN,­w tym na procedurę odwoławczą zabezpieczone zostanie 10% kwoty przeznaczonej na konkurs: 564705,88 PLN,

Niezbędne dokumenty

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20.  
 
Zmianie uległo:
Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach RPO-L2020:

  • ujednolicenie stawek na wyżywienie dla uczestników projektów;
  • zaktualizowanie zapisów dokumentu.

Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu ma związek z koniecznością aktualizacji informacji i materiałów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów. Uzasadnienie do powyższej zmiany zawarte zostało w dokumencie „Zmiany do Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20". Wszelkie inne postanowienia Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.
 
Wprowadzone zmiany stosuje się od dnia 13 listopada 2020 r.

Załączniki

Zał. nr 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych do konkursu 6.2 - wersja obowiązująca od 13.11.2020
Zmiany do Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20

------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin

Załączniki

Inne ważne informacje

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu: e-mail: efs@wup.zgora.pl; telefonicznie: 68456 56 04; w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311