Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 20.03.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja
Działania

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałania

8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
- projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 13.04.2017

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 25.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

W związku z art. 46 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę, o której mowa w art. 44 ust 4. Jednocześnie, zgodnie z art. 46 ust. 4 ww. ustawy, po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów wybranych do dofinansowania. Przedmiotowa lista stanowi załącznik do niniejszego pisma.
W związku z tym pojawiła się prośba o opublikowanie załączonej listy projektów wybranych do dofinansowania oraz informacji o składzie Komisji Oceny Projektów.

                                                                                 

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2017 roku została podjęta decyzja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT do 31 lipca 2017 roku.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu spowodowane jest trwającym procesem negocjacji z  Wnioskodawcami. Negocjacje są prowadzone w czasie posiedzenia Komisji Oceny Projektów

                                                                                                

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytirycznej  zsotało przekazanych 35 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 10.746.762,00 PLN

----------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 36  wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 034 222,00 zł. Jeden wniosek na kwotę 287 460,00 został wycofany przez beneficjenta przed oceną wstępną.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 28 lutego 2017 r. i zakończy się 20 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 czerwca 2017

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

 

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

IV. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

a)  wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 54/KM RPO-L2020/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE [1][2]- 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.
 

[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 000 000,00 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,
co stanowi 1 200 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, 21 lutego 2017 r. zaakceptował zmiany w regulaminie konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17

Ogłoszenie o konkursie RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 - aktualne

21.02.2017 Wykaz zmian

Ogłoszenie o konkursie RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 - archiwalne

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, 21 lutego 2017 r. zaakceptował zmiany w regulaminie konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17

Regulamin konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 - aktualny

21.02.2017 Wykaz zmian

Regulamin konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 - archiwalny

Inne ważne informacje

Informacje

. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110.

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10).