Ogłoszenie o naborze w trybie pozakonkursowym o wezwaniu do składania wniosków na dofinansowanie porojektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO-Lubuskie 2020 na rok 2017

Zakończony 31.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2017

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P02/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna
dla Działania
10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

W ramach kategorii interwencji:

121 – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

122- ewaluacja i badania

123 – informacja i komunikacja

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 6 grudnia 2016 r. i zakończy się 31 stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 tj.

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

- Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 

- Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie to 85% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita wartość naboru to

27 090 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Komplet dokumentów do naboru.

Poniżej załaczniki zawarte ww paczce:

Załączniki:

1. Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

2. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;

3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności;

4. Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej;

5. Plan finansowy do Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020;

6. Oświadczenie o zgodności projektu z polityką zatrudnienia;

7. Oświadczenie o zgodności projektu z polityką równości szans i niedyskryminacji;

8. Oświadczenie o zgodności projektu z polityką ochrony środowiska;

9. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

10. Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych;

11. Deklaracja – sankcje za naruszenia warunków umowy.

Inne ważne informacje