Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K03/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 09.10.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K03/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja


Działania

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

25 września 2018 r. i zakończy się 9 października 2018 r.

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wyniki naboru 18.12.2018

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18

Lista projektów

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych pięć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 641 683,44 zł.

Jednocześnie proszę o zamieszczenie powyższej informacji na stronie www Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Lista projektów

___________________________________

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 641 683,44 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

25 września 2018 r. i zakończy się 9 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

VI. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)[1]

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia
i szkolenia.

 

[1] Projekty mogą obejmować również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 102/KM-RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
UWAGA:
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE [1][2]- 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.
 

[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Maksymalna wartość dofinansowania

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18 dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 1 570 000,00
 • 1 000 000,00 PLN

 

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

 • 157 000,00 PLN
 • 100 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 listopada 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie 1 570 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs tj. 157 000,00 PLN)

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 października 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 2 października 2018 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 9 października 2018 r.

Ogłoszenie archiwalne II

Regulamin archiwalny III

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 25 września Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę nr 278/3936/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18. Załącznik nr 1 do uchwały nr 278/3936/18  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18 - nie zmienia swojego brzmienia. Zmianie ulega natomiast załącznik nr 2 tj. Regulamin konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18 w zakresie pkt 24. , który otrzymuje brzmienie: „W trakcie trwania i/lub po rozstrzygnięciu konkursu IZ RPO-L2020 może zwiększyć kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie. Przy zwiększeniu kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymagana liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów).”

Ogłoszenie archiwalne I

Regulamin archiwalny II

Regulamin - archiwalny I

Załączniki do Regulaminu naboru

Załącznik do podpisania umowy

Inne ważne informacje