Ogłoszenie o konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 09.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra

jako 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.

w ramach kategorii interwencji:

91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa,
95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.
(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 04.05.2017

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 2 projektów w ramach konkursu
RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 11 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN).

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 marca 2017 r. zakończono ocenę zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN).

Ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Oba projekty spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

                                                                                                                                                                          

w dniu 7 marca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 11 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 9 stycznia 2017 r.) wpłynęły
 - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 1 810 997,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  10 311 946,39 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 1 810 997,21 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 10 311 946,39 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.

                                                                                                                                                                             

W dniu 9 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu) wynosi 11 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 30 grudnia 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 810 997,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 311 946,39 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 grudnia 2016 r. i zakończy się w dniu 9 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu w trybie konkursowym: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punkcie Przyjęć Wniosków w :
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku - parter)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wersja papierowa dotyczy tylko formularza wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności) w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO -L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia wskazanego na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia o konkursie.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujący Wnioskodawcy:
- Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I typ projektu – Inwestycje w zakresie ochrony i zachowania zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki, polegające na1:

 • rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji historycznych i zabytkowych obiektów oraz zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem,
 • ochronie (w tym zabezpieczeniu na wypadek zagrożeń zewnętrznych, np. przed kradzieżą i zniszczeniem) i renowacji dziedzictwa kulturowego,
 • konserwacji zabytków ruchomych,
 • wyposażeniu obiektów w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu,
 • rozbudowie, przebudowie obiektów kultury,
 • inwestycji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu – do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

II typ projektu – Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej2:

a) przebudowa, rozbudowa obiektów instytucji kultury, w tym:
wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu.
inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu – do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

b) adaptacja tj. modernizacja3 istniejącego obiektu w celu dostosowania do pełnienia funkcji (w tym nowej funkcji) kulturalnej i turystycznej, w tym:
wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu.
inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu – do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Zabytek rozumiany jest zgodnie z art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn zm.) i oznacza nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu /Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:
 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne, specyficzne i strategiczne w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) oraz
 • uzyskał nie mniej niż 50% + 1 pkt możliwych do zdobycia punktów na ocenie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Podziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi:

11 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o o naborze

Ogłoszenie o o naborze

Regulamin naboru

Regulamin naboru

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
 Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych: 68 45 65 127, -144, -190.
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Programów Regionalnych
Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 24, 55)

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 • telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.

 •  osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).