Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach kategorii interwencji 52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

Zakończony 09.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

dla Poddziałania

9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji 52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 06.08.2017

W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2 320 623,32 PLN na realizację 2 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach procedury odwoławczej.

 

Uprzejmie informujemy, iż wystąpiła konieczność przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej niektórych projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, z uwagi na brak uprawnień do dokonywania oceny merytorycznej w ramach ww. Działania przez część pierwotnie oceniających Ekspertów.

            W dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego uchylił Uchwałę Nr 181/2470/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz jednocześnie przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej  oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

W poniższych tabelach zamieszczone zostały: lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej i lista projektów wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

 

---------

W dniu 25 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów (która trwała od dnia 7 kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, I typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 52 – Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem.

 

Pozytywny wynik oceny formalnej otrzymały 24 projekty, które następnie zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). W wyniku oceny merytorycznej 20 projektów zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 30 pkt, tj. 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowanie w wysokości 20 368 810,18 PLN na realizację 9 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Decyzja Lista – projekty ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 6 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu Nr 09.03.01-IZ.00-08-K02/16, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie
9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategoria interwencji 52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem, I typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” wynosi 23 206 233,38 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 320 623,33 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej (24 wnioski) wynosi 55 914 961,75 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 71 600 033,12 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.

                                                                                                    

W dniu 9 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 52 – Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 23 206 233,38 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 320 623,33 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 27 grudnia 2016 r. i zakończył się w dniu 9 stycznia 2017 r.  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 26 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 63 502 728,10 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 79 564 016,37 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 obrazek

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2016 r. i zakończy się w dniu 9 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej (wersja papierowa dotyczy tylko formularza wniosku, Studium Wykonalności oraz Kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury) w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i  placówki oświatowe.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Wnioskodawców. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Wnioskodawcami Poddziałania 9.3.1. mogą być wnioskodawcy z terenu MOF Zielona Góra.

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące Związek ZIT Gorzów Wlkp. (tj. Miasto Gorzów Wlkp., Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Kłodawa, Gmina Santok).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy I typu projektu: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

 

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – obejmującą:

 • budowę i/lub modernizację infrastruktury placówek przedszkolnych, w tym infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym - oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • adaptację i dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego, w tym infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym - oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • zagospodarowanie terenu przyległego przeznaczonego na plac zabaw – tylko jako element projektu – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu),
 • wyposażenie placówek przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia – tylko jako element projektu – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Pomieszczenia o charakterze administracyjno – biurowym to pomieszczenia, w których nie odbywają się zajęcia edukacji przedszkolnej/wychowania przedszkolnego oraz nie są przeznaczone na cele socjalno – bytowe.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Uchwałą Nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz Uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu) wynosi 85% i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 dla Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Podziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi

23 206 233,38 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi

2 320 623,33 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 24, 55), tel. 68 45 65 127, 145.

adresy e-mail: l.olszewska@ lrpo.lubuskie.pl; j.wachowski@lrpo.lubuskie.pl.

 •  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).