Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Zakończony 15.10.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych

dla Poddziałania

9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –
 ZIT Zielona Góra

(Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 12.12.2018

W dniu 13 grudnia 2018 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 657 645,59 PLN (środki z EFRR wynoszą 13 815 569,64 PLN, a środki z budżetu państwa wynoszą 1 842 075,95 PLN), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Załączniki:

Lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18

--------------------------------------

12 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Projekt przekazany do oceny OOŚ został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające. Następnie został przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna wartość projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny środowiskowej wynosi 15 657 645,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Lista – wniosek oceniony pozytywnie na etapie oceny środowiskowej

-------------------------------------

W dniu 28 listopada 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Łączna wartość projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny merytorycznej wynosi 15 657 645,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Lista – wniosek oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej

 

W dniu 20 listopada 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 19 153 333,33 PLN (16 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 253 333,33 PLN wynoszą środki z budżetu państwa), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 915 333,33  PLN). Łączna wartość projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny formalnej wynosi 15 657 645,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Lista – wniosek oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnejobrazek

--------------------------------------------------------------------

W dniu 8 listopada 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny formalnej.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 19 153 333,33 PLN (16 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 253 333,33 PLN wynoszą środki z budżetu państwa),
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 915 333,33  PLN). Łączna wartość projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 15 657 645,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Załącznik:

Lista – wniosek zweryfikowany pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych

________________________________________________________

W dniu 15 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 19 153 333,33 PLN (16 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 253 333,33 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.),
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 915 333,33  PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2018 r. i zakończył się w dniu 15 października 2018 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 657 645,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Załącznik:

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. i zakończy się w dniu 15 października 2018 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności oraz pozytywną opinią Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 dotyczącą Programu Rewitalizacji) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia
  i fundacje.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.2.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów[1], mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom[2],
 

[1] Obszar zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany stan kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

[2] Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony w Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji, który został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Uchwała Nr 100/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. oraz dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 • Uchwała Nr 78/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu, nieobjętych pomocą publiczną, pomocą de minimis), z czego 75% stanowi EFRR i 10% budżet państwa[1].
 • maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
 

[1] 16 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 253 333,33PLN wynoszą środki z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

wynosi 19 153 333,33 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, co stanowi 1 915 333,33 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo,

W dniu 25 września 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o możliwości wprowadzenia zmian do ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru projektów do dnia 15 października 2018 r.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki do Regulaminu naboru

Załączniki i oświadczenia

Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie
lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 117

e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)