Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 04.08.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych

dla Poddziałania

9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –
 ZIT Gorzów Wlkp.

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

Wyniki naboru 04.08.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 12 października 2017 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Wszystkie projekty (4 szt.), które przeszły pozytywnie ocenę środowiskową, zostały przekazane do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Projekty te zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 4 projektów, znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 14 003 725,93 PLN (środki z EFRR wynoszą 12 346 565,42 PLN, a środki z budżetu państwa wynoszą 1 657 160,51 PLN), natomiast całkowita wartość projektów wynosi 16 677 018,11 PLN.

                                                                                                                             

W dniu 8 października 2017 r. zakończyła się ocena środowiskowa (która trwała od dnia 28 września 2017 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wszystkie projekty (4 szt.) przekazane do oceny OOŚ zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryterium dopuszczające. Następnie projekty zostaną przekazane do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 14 003 725,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 16 677 018,11 PLN.

                                                                                                                                                                           

W dniu 27 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września na październik 2017 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 13 września 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 22 666 666,67 PLN (20 000 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 666 666,67 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 266 666,67 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 28 lipca 2017 r. i zakończył się w dniu 4 sierpnia 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 16 910 642,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosiła 20 049 735,18 PLN.

Dwa projekty zostały wycofane na etapie oceny formalnej, ze względu na brak możliwości przedłożenia przez Beneficjenta zatwierdzonego Programu Rewitalizacji. W związku z powyższym, pozytywnie pod względem formalnym, zostały ocenione cztery projekty. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 14 003 725,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 16 677 018,11 PLN.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej zostały przekazane do oceny merytorycznej.

                                                                                                                                                                                                                                   

W dniu 4 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 22 666 666,67 PLN (20 000 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 666 666,67 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 266 666,67 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 28 lipca 2017 r. i zakończył się w dniu 4 sierpnia 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 16 910 642,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 20 049 735,18 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 28 lipca 2017 r. i zakończy się w dniu 4 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień  2017 r. pażdziernik 2017 r.

Poniżej nowy regulamin wprowadzający powyższą zmianę:

Regulamin konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

 

UWAGA!

Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.2.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujących:

 • adaptację, tj. modernizację, remont, renowację budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów projektu),
 • uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów  projektu).

w ramach następujących kategorii interwencji:

54 - Infrastruktura mieszkalnictwa,

55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych 
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą nr 69/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)
 • uchwałą Nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

 

 • uchwałą nr 14/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu, nieobjętych pomocą publiczną, pomocą de minimis), z czego 75% stanowi EFRR i 10% budżet państwa
 • maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

wynosi
22 666 666,67 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 266 666,67 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą od 1 sierpnia 2017 r. siedziby Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z ul. Dworcowa 13 na ul. Ignacego Mościckiego 6, w dniu  28 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

Regulamin konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

 

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 117

e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)