Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.05.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

Zakończony 09.01.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

nr RPLB. 08.05.00-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja

Działania

8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

Wyniki naboru 08.05.2018

31-07-2018-----------------------------------------------------------------

IZ RPO-L2020 informuje, że w dniu 31 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 275/3897/18 przyjął zaktualizowaną listę rankingową projektów oraz zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17. Aktualizacja ww. list jest konsekwencją uwzględnienia protestu od oceny formalno-merytorycznej przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 267/3733/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku, które po procedurze odwoławczej znalazły się na liście projektów do dofinansowania.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17obrazek

08-05-2018-------------------------------------------------------------------

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 08.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:
Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.08.05.00-IZ.00-00-08-K01/17.
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.

                                                                                       

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 309 113,87 zł.

                                                                                       

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 309 113,87 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 grudnia 2017 r. i zakończy się 9 stycznia 2018 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Za pismem DFS.I.433.4.20.2018.SC z dnia 25-04-2018 r. informujemy że termin rostrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na maj 2018 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 roku  

pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach wraz
z podpisanym przez Wnioskodawcę załącznikiem nr 11 do regulaminu: Oświadczenie Wnioskodawcy o świadomości skutków niezachowania formy komunikacji i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 8.5 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

Typ I – Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób  w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

w ramach 118  kategorii interwencji

118 – Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 75/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu di uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który otrzyma minimum 70% punktów części D KOF-M od obu oceniających będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”. Oznacza to, iż istnieje możliwość skierowania do uzupełnienia lub poprawy tylko takich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskały minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.2, 5.3-5.5 oraz VI i spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE  85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90%.
 
 

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

5 882 352,94 PLN

 • w tym dofinansowanie: 5 294 117,65 PLN (EFS: 5 000 000,00 PLN, budżet państwa: 294 117,65 PLN)
 • w tym wkład własny 10%: 588 235,29 PLN
 • w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubnuskiego w dniu 13.03.2018 r. uchwały dotyczącej zatwierdzenia zmienionego ogłoszenia i regulaminu konkursu dla działania 8.5 poniżej zatwierdzone wersje:

Ogłoszenie

Regulamin

 

(wersje sprzed zmiany)

Ogłoszenie

Regulamin

 

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa);

 • telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535,
 - 499, - 488, - 480, -454;

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386,
- 380, - 378, -377.

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326.

 

 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

u. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul . Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Pytania i odpowiedzi

W związku z pytaniami beneficjentów informujemy, że:

Realizując finansowanie usług rozwojowych z wykorzystaniem BUR, beneficjent nie jest związany wyłącznie kursami i szkoleniami realizowanymi na terenie województwa lubuskiego i przez jednostki mające tam swoją siedzibę. Uczestnikami projektu muszą być jednak osoby z obszaru województwa lubuskiego (uczą się, pracują lub zamieszkują one na terenie województwa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).”